shopup.com

1606773

ดูบทความรู้ทันฉลากสินค้า

รู้ทันฉลากสินค้า

รู้ทันฉลากสินค้า

 

          สินค้าอุปโภคบริโภคมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมักแข่งขันในเรื่องสรรพคุณชั้นเยี่ยม การจะแน่ใจว่าใช้สินค้าแล้วปลอดภัย สิ่งสำคัญคือการอ่านฉลากสินค้าให้ละเอียดและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนซื้อ แต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าฉลากสินค้านอกจากบอกรายละเอียดแล้ว บางครั้งก็มีการโฆษณาเกินจริง และถึงแม้จะมี อย. ก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

          เพื่อให้เราแน่ใจในความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมากมายในชีวิตประจำวัน เราจะต้องรู้ว่าฉลากสินค้าที่ถูกต้องประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง สิ่งที่เราควรต้องพิจารณา มีดังนี้

          1. ชื่อผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจนและไม่เกิดความเข้าใจผิด

          2. ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งต้องชัดเจน ทั้งชื่อผู้ผลิต ที่ตั้ง สถานที่ผลิต สถานที่แบ่งบรรจุ เพราะหากใช้แล้วเป็นอันตราย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายได้

          3. วัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุ  เพื่อจะได้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรมีวันผลิต ส่วนวันหมดอายุ อาหารบางประเภทที่มีอายุสั้น เช่น นม โยเกิร์ต ฯลฯ และยาทุกตัว จะต้องแสดงให้ชัดเจน

          4. ปริมาตรหรือปริมาณสุทธิ ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องแสดงจำนวนที่บรรจุในภาชนะที่จำหน่าย โดยหน่วยจะแตกต่างตามลักษณะ สังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้

  • ของเหลว แสดงจำนวนหน่วยปริมาตรของเหลว เช่น มิลลิลิตร ซีซี ลิตร ฯลฯ 
  • ของแข็ง แสดงจำนวนปริมาณในหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม กรัม กิโลกรัม ฯลฯ
  • ของผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น น้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักเนื้อ ฯลฯ

          5. ส่วนประกอบสำคัญ จะแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละ

          6. เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ได้แก่ อย. หรือ มอก. เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตปลอดภัย

 

http://www.thaihealth.or.th/Content/45382-รู้ทันฉลากสินค้า.html

09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 3698 ครั้ง