shopup.com

1024670

ดูบทความกรณีศึกษา 2 แบรนด์ เริ่มธุรกิจจากออฟไลน์ แล้วกระโดดมาออนไลน์ให้ปัง

กรณีศึกษา 2 แบรนด์ เริ่มธุรกิจจากออฟไลน์ แล้วกระโดดมาออนไลน์ให้ปัง

          ศึกษาการทำธุรกิจของ 2 แบรนด์ “เฮงเฮง หินอ่อน” และ “Kprint” ผู้ประกอบการ SME ที่เริ่มต้นธุรกิจจากออฟไลน์ แล้วพลิกโฉมสู่ออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มเติม

กรณีศึกษา 2 แบรนด์ เริ่มธุรกิจจากออฟไลน์ แล้วกระโดดมาออนไลน์ให้ปัง

          ภายในงานสัมมนา “โครงการ KSME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก” ได้มีการให้ความรู้ผู้ประกอบการนักธุรกิจ SME ในการปรับตัวในการทำธุรกิจ เพราะยุคนี้จะพึ่งพาแค่ช่องทางเดียวคงไม่รอด ค้าปลีกก็ได้รับผลกระทบจากออนไลน์ ส่วนออนไลน์อย่างเดียวก็มีข้อจำกัด

          จึงมีกรณีศึกษาจาก 2 ธุรกิจที่เริ่มต้นทำธุรกิจจากช่องทางออฟไลน์ แล้วค่อยเสริมด้วยออนไลน์ แม้ว่ายอดขายจะมาจากออฟไลน์มากกว่า แต่ก็ละทิ้งช่องทางออนไลน์ไม่ได้ (อ่านต่อ)

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 2014 ครั้ง